Nieuws

Partnervrijstelling.

De partnervrijstelling in de successiewet  bedraagt .643.194,00 en is van toepassing voor gehuwden en als partner geregistreerden en voor samenwoners die aan de volgende voorwaarden voldoen:

zij moeten:

a.    beiden meerderjarig zijn;

b.    Op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland;

c.     een wederzijdse zorgverplichting hebben die is aangegaan bij een notarieel samenlevingscontract;

d.    geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn (uitgezonderd kinderen die in het kader van mantelzorg voor hun vader of moeder zorgen), en

e.     niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.

Voor wat betreft de erfbelasting moeten de samenwoners 6 maanden of langer voorafgaande aan het overlijden dat aanleiding is tot heffing van erfbelasting aan de sub a. en b. vermelde eisen voldoen.

Voor wat betreft de schenkbelasting is die termijn 2 jaar voorafgaande aan de schenking.

Als enige uitzondering hierop worden samenwoners, die tot het tijdstip van het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een inschrijving op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland, tevens als partner (met de daarbij behorende vrijstelling) aangemerkt.

Op grond van punt e. hebben samenwoners in een samenwoning van 3 of meer personen (de meerrelatie) geen partnervrijstelling.

 

Eenmalig grote vrijstelling

De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting is per 1 januari 2013 verlengd naar 40 jaar.

 

Te betalen successierechten bij overlijden eerste ouder

In een gezinssituatie met 2 ouders en een of meer kinderen kan bij het overlijden van een van de ouders erfbelasting over de erfdelen van de kinderen zijn verschuldigd.

Deze erfbelasting moet dan door de achtergebleven ouder aan de belastingdienst worden voldaan.
Dit bedrag aan te betalen erfbelasting kan hoog oplopen door de relatief lage vrijstelling van de kinderen ad  .20.209,00 en het feit dat gelijk over de eerste schijf  10% moet worden afgedragen.

Of er veel of weinig, of misschien niets zal moeten worden betaald hangt af van een aantal factoren.
Dit zijn het aantal kinderen, de rente over de vorderingen van de kinderen, de leeftijd van de langstlevende ouder, de grootte van de erfdelen van de kinderen, het huwelijksvermogensregime (gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden) en de omvang van het vermogen.

Een 2-trap testament (ook wel genoemd tweetrapsmaking) wordt thans veelvuldig aangeraden als een oplossing hiervoor. Doch de kinderen lopen hierdoor, na overlijden van de andere ouder, het risico een veelvoud aan erfbelasting te moeten betalen ten opzichte van een andere regeling.

Wanneer de kinderen een beroep doen op hun legitieme portie is het tweetraps testament ook nog voor niets gemaakt.

Bij een vermogen, waardoor het erfdeel van de achterblijvende ouder boven de vrijstelling van .643.194,00 uit komt kan een 2-trap zelfs duurder worden dan een ander testament.

Er zijn een aantal mogelijke testamentvormen die voor uw specifieke situatie geschikt kunnen zijn.

Laat u dus goed adviseren voordat u een 2-traps testament laat opmaken.

Wij kunnen u eenvoudig voorrekenen wat voor u de beste testamentvorm zal kunnen zijn.

Wilt u hiervoor een afspraak maken? mail dan naar info@mijn-nalatenschap.nl of bel 06-46151405 voor het maken van een afspraak.

Home
Uw adviseur
De nalatenschap
De executeur
Nieuws